Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

 NV DOE HET ZELF CENTRUM, met zetel te 9550 Herzele, Hoogstraat 160, ondernemingsnummer 0415.020.933 (hierna: DOE HET ZELF CENTRUM)

Telefoonnummer: 053/62.44.95

E-mailadres:          info@doehetzelfcentrum.be

Download hier het privacy beleid.

                            ‚Äč

Principes voor het verwerken van persoonsgegevens

DOE HET ZELF CENTRUM erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens en zal de persoonsgegevens van de betrokkenen met de nodige zorg behandelen en enkel voor welbepaalde doeleinden.

DOE HET ZELF CENTRUM bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als de Verordening 2016/679 van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (hierna GDPR).

 

Waarom verwerkt DOE HET ZELF CENTRUM persoonsgegevens en op welke juridische grondslag baseert DOE HET ZELF CENTRUM zich om deze te verwerken?

Wanneer DOE HET ZELF CENTRUM persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer, is dit gebaseerd op de contractuele relatie met de betrokkene.

Wanneer DOE HET ZELF CENTRUM persoonsgegevens verwerkt voor leveranciersbeheer, is dit eveneens gebaseerd op de contractuele relatie die DOE HET ZELF CENTRUM heeft met de betrokkene.

DOE HET ZELF CENTRUM verwerkt tevens persoonsgegevens indien via de website vragen binnenkomen teneinde deze te kunnen beantwoorden, hetgeen gebaseerd is op basis van de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens voor het verkopen van goederen en diensten is eveneens gebaseerd op de contractuele relatie die DOE HET ZELF CENTRUM heeft met de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens voor het beheer van geschillen is gebaseerd op het rechtmatig belang om rechten te kunnen vrijwaren in het kader van geschillen.

De verwerking van persoonsgegevens voor het nakomen van administratieve en boekhoudkundige verplichtingen is gebaseerd op een wettelijke verplichting.

Wanneer de betrokkene hiervoor toestemming geeft, zal DOE HET ZELF CENTRUM de persoonsgegevens gebruiken om nieuwsbrieven te sturen met betrekking tot haar activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt DOE HET ZELF CENTRUM?

- persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

- elektronische identificatiegegevens

Hoe lang bewaart DOE HET ZELF CENTRUM uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in dit beleid genoemde doelen te bereiken.

In het bijzonder zal DOE HET ZELF CENTRUM:

- uw persoonsgegevens betreffende uw inschrijving op de nieuwsbrief, gedurende twee jaar bewaren na het moment van uw inschrijving op de nieuwsbrief;

- uw persoonsgegevens nodig voor de boekhoudkundige verplichtingen bewaren gedurende de termijn vastgelegd op 7 jaar tenzij:

de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (DOE HET ZELF CENTRUM heeft deze persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval DOE HET ZELF CENTRUM uw persoonsgegevens zal bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of de bewaring voor DOE HET ZELF CENTRUM noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval DOE HET ZELF CENTRUM uw persoonsgegevens zal bewaren zo lang als vereist door die verplichting.

 

Worden de persoonsgegevens meegedeeld aan derden?

DOE HET ZELF CENTRUM verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van DOE HET ZELF CENTRUM, sluit DOE HET ZELF CENTRUM een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. 

 

Uw rechten

Voor vragen bij deze verklaring en het beleid kan u steeds contact opnemen met DOE HET ZELF CENTRUM op het e-mailadres info@doehetzelfcentrum.be .

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of te wissen, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken. U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@doehetzelfcentrum.be. DOE HET ZELF CENTRUM kan een identificatiebewijs verzoeken om te verhinderen dat uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

DOE HET ZELF CENTRUM zal alle redelijke en praktische inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, mits dit in overeenstemming is met de vigerende wetgeving.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop DOE HET ZELF CENTRUM uw persoonsgegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (e-mail: contact@apd-gba.be).

 

Wijzigingen

DOE HET ZELF CENTRUM behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan de betrokkenen worden gemeld.

Laatst bijgewerkt op 25.10.2023

Een vraag voor ons? Contacteer ons!