Deze voorwaarden zijn van toepassing op verkopen gesloten in de winkel.
Download hier de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1.         Identiteit van de verkoper   

Naam ondernemer:                 DOE HET ZELF CENTRUM NV

Zetel:                                       Hoogstraat 160, 9550 Herzele

E-mailadres:                            info@doehetzelfcentrum.be

Telefoonnummer:                    053/62.44.95

Ondernemingsnummer           0415.020.933

BTW nummer                          BE0415.020.933

Artikel 2.         Bestelling

Voor zover goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kan de klant een bestelling plaatsen in de winkel. Bij verkoop op bestelling is een voorschot van 50% van de verkoopprijs verschuldigd op het moment van de bestelling.

 

Tenzij anders overeengekomen, dient de klant bestellingen binnen zeven (7) kalenderdagen na bericht van DOE HET ZELF CENTRUM af te halen en volledig te betalen. Laat de klant dit na, dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.

 

Indien de klant zijn bestelling annuleert, is er geen restitutie van het voorschot.

 

Artikel 3.         Prijs

De prijs in de winkel aangeduid wordt steeds in euro weergegeven. Dit betreft de totale prijs, met inbegrip van alle taksen en kosten zoals de goederen wordt aangeboden en exclusief alle kosten voor levering, aanpassing, installatie of extra toebehoren of andere administratieve kosten.

De geldende prijs staat vermeld op de prijskaart bij of op de goederen. Het kan voorkomen dat de vermelde prijs onjuist is. Mocht dit het geval zijn dan kan DOE HET ZELF CENTRUM beslissen om alsnog de juiste prijs in rekening te brengen, bijvoorbeeld als de prijs buiten proportie laag is.

Artikel 4.         Betaling

Betaling vindt plaats contant in de winkel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan dient betaling binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum plaats te vinden.

 

Indien een factuur in haar geheel en/of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag, is de klant die onderneming is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd op het openstaande bedrag. Deze verwijlintrest wordt bepaald conform artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, dewelke semestrieel gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. Voor ondernemingen zal eveneens een schadeloosstelling verschuldigd tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 10% van de uitstaande schuld met een minimum van 150,00 EUR per factuur.

Indien de klant een consument is, zal deze eerst een kosteloze herinnering ontvangen, waarbij DOE HET ZELF CENTRUM de wettelijke wachttermijn van 14 kalenderdagen in acht zal nemen alvorens verwijlintresten en het schadebeding te kunnen opeisen. Ingeval DOE HET ZELF CENTRUM gerechtigd is om een verwijlintrest aan te rekenen, kan geen enkele andere betaling worden gevorderd van de consument dan de verwijlinteresten die niet hoger mogen zijn dan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Indien DOE HET ZELF CENTRUM gerechtigd is een schadebeding aan te rekenen, zal deze voor elke schuld tot €150 een bedrag van 20,00 EUR zijn. Voor elke schuld tussen 150,01 EURO en 500 EUR zal een schadevergoeding van 30,00 EUR worden gevraagd plus 10% van het bedrag dat voor die schijf verschuldigd is. Voor elke schuld hoger dan 500,01 EUR zal een schadevergoeding van 65,00 EURO worden gevraagd, vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf hoger dan 500,01 EUR en dit zonder meer dan 2.000,00 EUR te bedragen.

Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, interesten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

Indien DOE HET ZELF CENTRUM gehouden zou zijn bedragen te betalen aan de klant die consument is, geldt dezelfde regeling inzake schadevergoeding en intresten in het voordeel van de klant en lastens DOE HET ZELF CENTRUM.

Artikel 5.         Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig voor de duur van één jaar na afgifte hiervan, en kunnen enkel gebruikt worden ter betaling van aankopen in de winkel.

Een cadeaubon wordt niet geretourneerd, geruild of in geld omgezet. In geval van een retour, heeft DOE HET ZELF CENTRUM het recht om de consument terug te betalen met een cadeaubon indien de consument een cadeaubon gebruikte om zijn aankoop te betalen.    

Artikel 6.         Eco-cheques

In onze winkel kunnen goederen die daarvoor in aanmerking komen met eco-cheques worden betaald. DOE HET ZELF CENTRUM aanvaardt alle elektronische eco-cheques van uitgevers Edenred, Sodexo en Monizze.

Artikel 7.         Retour

Onbeschadigde en ongebruikte goederen in de originele verpakking en met de originele kassabon kunnen binnen veertien (14) kalenderdagen na aankoop worden geretourneerd tegen restitutie van de koopprijs of een tegoedbon.

 

Volgende goederen zijn niet retourneerbaar:

-       Goederen die op verzoek van de klant zijn vervaardigd, gemengd (zoals o.a. verf), bewerkt of op maat gemaakt

-       alle soorten lijm

-       goederen die op verzoek van de klant zijn besteld

Artikel 8.         Wettelijke garantie

Bij de aankoop van een consumptiegoed heeft de klant die consument is recht op de wettelijke garantie. DOE HET ZELF CENTRUM moet een garantie geven voor elk conformiteitsgebrek van het goed dat zich binnen de twee jaar na aankoop manifesteert.

De consument moet DOE HET ZELF CENTRUM zo spoedig mogelijk informeren over het gebrek maar in ieder geval binnen de twee maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld.

Wat niet onder de wettelijke garantie valt (niet-limitatieve opsomming) zijn de gebreken:

a) na de levering veroorzaakt door

·       een externe oorzaak zoals brand, water (overstroming), bliksem, een ongeval of natuurrampen;

·       gewone of normale slijtage;

·       het verkeerd of abnormaal gebruik of ander gebruik dat niet conform de instructies is die geleverd zijn bij de goederen;

·       gebrek aan onderhoud;

·       interventie van de consument zelf of van een derde;

b) die de consument op het tijdstip van het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of daarvan redelijkerwijs op de hoogte moest zijn zoals bv. aankoop in de outlet-afdeling van de winkel;

De klant heeft in redelijke mate de keuze tussen herstel of vervanging van het goed.

Om een goed te laten herstellen dient de consument het goed af te geven in de winkel tenzij voor dit goed de herstelling aan huis is overeengekomen, zoals blijkt uit het verkoopdocument, uit de reclame of uit de etikettering.

 

De kosten om het goed in overeenstemming met de verkoopovereenkomst te maken (verzending, loon en materiaal) vallen ten laste van DOE HET ZELF CENTRUM.

 

Indien er, nadat de consument een goed in toepassing van deze bepalingen aan DOE HET ZELF CENTRUM heeft toevertrouwd, geen gebrek aan overeenstemming kan worden vastgesteld, dan zijn de kosten die DOE HET ZELF CENTRUM heeft gemaakt, ten laste van de consument.

 

Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument verricht worden.

 

Het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging kunnen niet worden verzocht indien het herstel of de vervanging onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Een herstelling of een vervanging wordt geacht buiten verhouding te zijn indien de door de consument gekozen vorm van genoegdoening voor DOE HET ZELF CENTRUM kosten met zich meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening, onredelijk zijn, gelet op:

- de waarde die het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben,

- de ernst van het gebrek aan overeenstemming; en

- de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument.

 

Indien de consument geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging of indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of vervanging heeft verricht, heeft de consument, naast desgevallend schadevergoeding, het recht van DOE HET ZELF CENTRUM een passende prijsvermindering of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

 

Elke terugbetaling aan de consument wordt verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat de consument van het goed heeft gehad sinds de levering ervan. De ontbinding kan niet gevraagd worden indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

Desgevallend wordt er rekening gehouden met de verergering van de schade die voortvloeit uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop de consument het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.

Artikel 9.         Overmacht

DOE HET ZELF CENTRUM is niet aansprakelijk, indien en voor zover verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van DOE HET ZELF CENTRUM behoort te komen met inbegrip van, maar niet beperkt tot: brand, overstroming, oorlog, embargo, staking, rellen, onvermogen om materialen en transportfaciliteiten te bekomen, een epidemie of pandemie, of de tussenkomst van een overheidsinstantie (niet-limitatieve opsomming).

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst geschorst. DOE HET ZELF CENTRUM is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DOE HET ZELF CENTRUM gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 10.       Klachten

Bij klachten kan de consument terecht in de winkel of kan de consument mailen naar info@doehetzelfcentrum.be .

Artikel 11.       Aflijning – Splitsbaarheid – onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien één of meerdere bepalingen van huidige voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal de betreffende bepaling (resp. gedeelte ervan) geen deel meer vormen van huidige voorwaarden. De wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van huidige voorwaarden (resp. het overig gedeelte van de bepaling) blijven alsdan behouden en bindend tussen partijen.

Artikel 12.       Toepasselijk recht en geschillen

Alle geschillen tussen partijen worden beheerst door het Belgische recht.

In geval de klant een onderneming is, zijn de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van DOE HET ZELF CENTRUM gelegen is. In geval de klant een consument is, zijn de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de consument.

 

Laatst bijgewerkt op 25.10.2023

Een vraag voor ons? Contacteer ons!